Zwroty i Reklamacje

Klient, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane także poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Leszczyńska 12, 00-339, Warszawa

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania produktu.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży:

Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul.Leszczyńska 12, 00-339, Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@maanu.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.